Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató személyes adatok kezeléséről


Adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU)2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”)

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót az Aleron Energia Kft., továbbiakban Adatkezelő készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy azokat az ügyfeleinket, akik a szerződés megkötése és teljesítése céljából személyes adataikat megadták, a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat („Személyes Adatok”) a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) szerint kezeli.

AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján adatkezelő: Aleron Energia Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Erzsébet Királyné útja 31. B. ép.; postai cím: 2123 Dunakeszi, Pf. 2.
e-mail cím: info@aleron.hu; honlap cím: www.aleronenergia.hu; telefonszám: +36-30-830-1884

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait az alábbi céllal kezeli:

 • Hírlevél küldése

 • Pályázat elkészítése

 • engedélyköteles tevékenységének végzése, valamint

 • az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges szolgáltatások szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése,

 • az engedélyköteles tevékenységének nyújtásához szükséges elosztóhálózati eszközök létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése.

Természetes személyes azonosítók

szerződéses és jogos érdeken alapuló jogalap

Mesterséges azonosítók

szerződéses és jogos érdeken alapuló jogalap

Kapcsolati információk

szerződéses és jogos érdeken alapuló jogalap

Ügyfél fizetési adatok

szerződéses és jogos érdeken alapuló jogalap

Hozzáférés-szabályozás

szerződéses jogalap

Ingatlan tulajdonosa,
egyéb földhivatali adatok

szerződéses jogalap

Elektronikus azonosítók

szerződéses és jogos érdeken alapuló jogalap

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ESETÉBEN

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait az alábbi céllal kezeli:

Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő nem természetes személy üzleti partnerek elérhetőségének biztosítására, kapcsolattartás céljából – az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja az érintettek személyes adatait:

Engedélyeztetési tevékenység kapcsán a területi áramszolgáltató felé:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

 • E.ON Energiakereskedelmi Kft.

 • NKM Áramhálózati Kft.

A szolgáltatás biztosítása érdekében a személyes adatokat az Adatkezelő szerződéses alvállalkozóinak átadhatja.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A papír alapú iratanyagok tárolása elzárt, biztonságos helyen történik.
Az elektronikusan tárolt adatokhoz, iratokhoz kizárólag a munkakörük alapján jogosult személyek férnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági rendszer). Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a 3. pont szerinti adatkezelési célok fennállásáig, de célonként más ideig kezelheti:

 • jótállással kapcsolatos cél esetében a jótállási időszak végéig;

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően technikai okokból kifolyólag legkésőbb 15 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintettek részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

Tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; székhely cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 (1) 391-1400

 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

Aleron Energia Kft.
Adatkezelő